Teenusetingimused

I Üldtingimused

 • Käesoleva Rendilepingu (Leping) kohaselt kohustub Rendileandja andma Rentnikule Lepingus toodud tingimustel kasutamiseks Lepingus märgitud sõiduki (Sõiduk) koos Lepingus nimetatud lisavarustuse, võtmete, pultide ning registreerimistunnistusega.
 • Rentnik on kohustatud maksma Rendileandjale sõiduki kasutamise eest tasu (Renti) kogu lepinguperioodi eest. Sõiduki, samuti muu koos sõidukiga Rentniku valdusesse antud muu eseme, sõiduki osa, lisavarustuse, võtmete ja pultide või dokumendi (Päraldis või Päraldised) ennetähtaegsel tagastamisel ei ole Rentnikul õigust nõuda ettemakstud Rendi tagastamist.
 • Leping jõustub Sõiduki rendiperioodi alguses ja kehtib kuni Sõiduki tagastamiseni. Rendiperiood algab Sõiduki vastuvõtmisel Rentniku poolt ja lõpeb Sõiduki Rendileandjale tagastamisel Lepingus märgitud ajal ja kohas.
 • Sõiduki kasutuspäeva pikkuseks arvestatakse 24 (kakskümmend neli) tundi.
 • Lepingu sõlmimisel tasub Rentnik Rendileandjale tagatisraha vastavalt sõidukile. Rendileandja tagastab tagatisraha Rentnikule mõistliku aja jooksul pärast Lepingu lõppemist, kui Rendileandjale teadaolevalt puuduvad temal ja kolmandatel isikutel vahetult pärast Sõiduki vastuvõtmist mistahes Sõidukiga seotud nõuded (nt sõiduki kahjustumisest tulenevad kahjud, sõidukiga tekitatud kahjud, trahvid ja muud nõuded). Nimetatud asjaolu ei tähenda, et hilisemalt ei saa ilmneda asjaolusid, millest võivad tuleneda Rendileandja või kolmandate isikute nõuded Rentniku vastu.
 • Rendileandja annab Sõiduki Rentnikule rendiperioodi esimesel päeval üle täis kütusepaagiga ning Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Rendileandjale viimasel rendiperioodi päeval samuti täis kütusepaagiga. Sõiduki tagastamisel mittetäielikult täidetud paagiga või tangituna mitteettenähtud kütusega peetakse tagatisrahast kinni puuduva kütuse maksumus, lisaks tankimistasu summas 30 (kolmkümmend) eurot. Kütus Rendis ei sisaldu. Juhul, kui Rentnik on tankinud Sõidukile mittesobivat kütust, loetakse seda Rentnikupoolseks lepingutingimuste rikkumiseks ning Rentnik on kohustatud hüvitama sellest Sõidukile tekkinud kahju.
 • Rent sisaldab sõiduki liiklus-ja kaskokindlustust omavastutusega vastavalt sõidukile.
 • Kui rendiperiood ei ületa ühte kuud, kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale kogu Rendi pärast Lepingu sõlmimist ja enne Sõiduki talle üleandmist. Kui rendiperiood on pikem, kui 1 (üks) kuu, kohustub Rentnik tasuma esimese kuu Rendi Rendileandjale pärast Lepingu sõlmimist ja enne Sõiduki talle üleandmist ning iga järgmise kuu Rendi hiljemalt eelmise kalendrikuu viimasel tööpäeval.
 • Sõiduki broneeringu ja Lepingu sõlmimise kinnituseks kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale Sõiduki broneerimisel broneeringutasu 20% ulatuses Lepingu alusel tasumisele kuuluvast Rendist. Kui Rentnik loobub Lepingu sõlmimisest vähem kui 24 tundi enne kuupäeva, millal ta soovis Sõiduki oma kasutusse saada, jääb broneeringutasu Rendileandjale.
 • Kui Rentnik soovib tagastada Sõiduki enne Lepingus märgitud tagastamise aega, kohustub ta tasuma Rendileandjale Renti nende rendipäevade eest, millal ta Sõidukit kuni tagastamiseni kasutas vastavalt Rendileandja hinnakirjale (rendipäeva tasu). Hinnakiri võib sisalduda Lepingus või olla eraldi.
 • Sõiduki tagastamisel tehakse Lepingusse märge Sõiduki nähtavate vigastuste, kahjustuste, puuduste ning kohta, mille mõlemad Lepingu pooled allkirjastavad (üleandmise-vastuvõtuakt). Nimetatu ei välista, et Sõiduki vigastused ja kahjustused, mis tekkisid rendiperioodil, ilmnevad hiljem. Rentnik on vastutav kõigi Sõidukile rendiperioodil tekkinud vigastuste ja kahjustuste eest, olenemata nende põhjusest ning on kohustatud nendest tuleneva kahju Rendileandjale hüvitama, välja arvatud kui selle hüvitab kindlustusandja.
 • Sõiduki rentnikuks ja õigustatud kasutajaks võib olla vähemalt 21. aastane isik, kes on omanud kehtivat vastava kategooria juhtimisõigust (juhiluba) vähemalt 2 (kaks) aastat enne Lepingu sõlmimist. Alla 21. aastasel isikul tuleb Lepingu sõlmimisel tasuda lisa tagatisraha 500 (viissada) eurot (noore juhi tasu), mille Rendileandja tagastab Lepingu punktis 5 ettenähtud tingimustel ja korras, kui kahjud ja nõuded puuduvad.
 • Sõidukit rentida sooviv isik on kohustatud Lepingu sõlmimisel esitama oma passi või seaduses sätestatud isikutunnistuse, mille koopia on Rendileandjal õigus lisada Lepingule.
 • Sõidukit rentida sooviv isik on kohustatud esitama Lepingu sõlmimisel oma juhiloa originaali, mille koopia lisab Rendileandja Lepingule. Renditud sõiduki õigustatud kasutaja (Teine Juht) kantakse Rendileandja poolt Lepingusse Rendileandja hinnakirjas märgitud lisatasu eest.
 • Sõidukit võivad juhtida ainult Rentnik ja Lepingus märgitud Teine juht. Rentnikul on keelatud anda Sõidukit allkasutusse ning anda muid Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle Lepingus märkimata kolmanda(te)le isiku(te)le.
 • Juhul, kui ilmneb, et Rentniku juhtimisõigus ei kehti, siis Sõidukit Rentnikule üle ei anta. Juhtimisõiguse kohta ebaõigete andmete esitamist loetakse Rentnikupoolseks Lepingu rikkumiseks ning sellest tulenevalt ütleb Rendileandja Lepingu üles ning broneeringutasu, tasutud Renti ning muid makseid Rentnikule ei tagasta.
 • Rentniku ja Rendileandja kokkuleppel annab Rendileandja Sõiduki Tallinna piires Rentnikule üle Rentniku soovitud asukohas, mis asub teeliiklusele avatud kohas Nimetatud teenuse eest kohustub Rentnik tasuma 50 (viiskümmend) eurot Sõiduki kohale toomise tasu enne Sõiduki kohaletoimetamist.
 • Ühe rendipäeva piirkilometraaž on 200 (kakssada) kilomeetrit ning sellele lisanduva iga 1 lisakilomeetri tasu on 1 (üks) euro 1 (ühe) kilomeetri kohta.
 • Sõidukis on suitsetamine keelatud, kaasa arvatud elektroonilised sigaretid ning Rentnik on kohustatud tagama vastava kohustuse täitmise.
 • Sõidukisse on paigaldatud GPS jälgimisseade, mida Rendileandja võib kasutada sõiduki positsioneerimiseks ja kilometraaži arvutamiseks Lepingu täitmise kontrolli ja turvalisuse tagamise eesmärkidel. Juhul, kui Rentnik või Sõidukis viibivad isikud sellega ei nõustu, ei saa Rendileandja Lepingut sõlmida ja Sõidukit Rentniku kasutusse anda. Lepingut sõlmides kinnitab Rentnik, et tema ja Teine juht on jälgimisseadme kasutamisega nõus.
 • Rentnik kohustub tagama, et Sõidukit ei kasutata:
  • Nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks;
  • Selliste kaupade või esemete veoks, mille lõhn või muu kahjustav toime võib kahjustada Sõidukit või teha võimatuks Sõiduki kohese uuesti rendile andmise, võib tekitada eripuhastuse vajaduse või tekitada jääva kahjustuse;
  • Sõidukit ei või kasutada kodu ja kariloomade hoiustamiseks või transpordiks. Erandiks on kuni 15 (viisteist) kg kaaluvad koduloomad, kes reisivad Sõidukis selleks spetsiaalselt ettenähtud transportpuuris (puuri on kohustatud tagama Rentnik).

II Rentniku õigused ja kohustused

 • Sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili), samuti seoses Sõiduki valdamise või kasutamise käigus Rentnikule kolmandate isikute poolt tekitatud kahju hüvitis kuulub Rentnikule.
 • Rentnik on kohustatud Sõiduki enne oma valdusesse võtmist üle vaatama ning veenduma selle sobivuses ja korrasolekus. Rentniku allkiri lepingul kinnitab Sõiduki suhtes pretensioonide puudumist, Sõiduki seisundiga nõustumist ning Sõiduki vastuvõtmist.
 • Sõidukit võib kasutada ainult teeliikluses vastavalt liiklusseadusele. Sõidukit ei või kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, pukseerimiseks, võidusõiduks, võistluseks, katsetusteks, treeninguks, ründeks, tagaajamiseks, relvastatud kokkupõrke, sõjalisel ega muul mittetavapärasel eesmärgil. Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud, kui Rendileandjaga on eelnevalt kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 • Rentnikul on keelatud Sõidukit juhtida ning anda seda kolmanda(te) isiku(te) kasutusse (isegi, kui isik on Teise juhina Lepingus märgitud) kui:
 • Teine juht või Rentnik ise ei oma kehtivat juhtimisõigust (juhiluba) sõiduki juhtimiseks vajalikus kategoorias ja/või esinevad muud seadusest tulenevad piirangud;
 • Teine juht või Rentnik ise on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete või ravimite mõju all, üleväsinud või kannatab tervise- või muude häirete all, mis võivad takistada Sõiduki ohutut kasutamist;
 • Teine juht ja kõik Sõiduki faktilised kasutajad vastutavad kõigi Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest solidaarselt omavahel ja Rentnikuga ning samas ulatuses kui Rentnik.
 • Rentnik vastutab Rendileandja ees Sõidukile Sõiduki kasutajate tegevusest või tegevusetusest tekkinud kahjude ning kolmandate isikute nõuete (nt trahvid) eest, kohustudes vastavad nõuded nõude esitaja määratud tähtajaks hüvitama.
 • Rentnik on vastutav kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmise ja maksete tasumise eest, sh ka juhul, kui maksjaks on kolmas osapool või isik. Rentnik on kohustatud tagama, et Lepingu punktides 29. – 34. nimetatud kohustusi täitavad ka Teine juht ja kõik Sõiduki kasutajad.
 • Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit üksnes sihtotstarbeliselt. Rentnik on kohustatud tagama, et Sõidukit juhitakse ainult vastavalt Sõiduki tootjatehase juhendile.
 • Rentnik on kohustatud tegema kõik temast oleneva, et vältida Sõiduki kasutamisel ja valdamisel kahju tekkimist Rendileandjale või kolmandatele isikutele.
 • Rentnik on kohustatud tankima Sõidukit ainult Sõidukile tootjatehase poolt ettenähtud ja kvaliteetse kütusega. Rentnik on kohustatud hooldama Sõidukit heaperemehelikult ja kõrvaldama omal kulul tavapärase korrashoiu ja remondiga kaasnevad puudused (VÕS § 345 lg 1).
 • Rentnik on kohustatud enne igat sõitu veenduma sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel on Sõiduki kasutaja kohustatud sõidu kuni vea kõrvaldamiseni katkestama ning teatama viivitamatult rikkest Rendileandjale.
 • Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teatama sellest Rendileandjale. Kui antud olukorras on sõidukijuhil seadusest tulenev kohustus teavitada juhtumist politseid ja/või Päästeametit, on Rentnik kohustatud seda sündmuskohalt lahkumata tegema.
 • Kui sõiduki valdamisel või kasutamisel tekib kahju Rendileandjale või kolmanda(te)le isiku(te)le (s.h. päraldiseks olevate esemete kahjustumisel, hävimisel või kadumisel) on Rentnik kohustatud esitama Rendileandjale hiljemalt 24 tunni jooksul vastava sündmuse kohta kirjaliku seletuse. Kui seletuse andmiseks puudub muu võimalus, võib selle erandkorras edastada Rendileandja lepingus toodud e-posti aadressile.
 • Rentnikul on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest Rendileandjale ette vähemalt 3 (kolm) tööpäeva. Sellisel juhul kannab Rentnik kõik kulud ja kahjud seoses Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega vastavalt Rendileandja nõudele.

III Rentniku vastutus

 • Sõiduki varguse, samuti Sõidukile Rentniku või kolmandate isikute poolt põhjustatud kahju eest vastutab Rentnik täies ulatuses. Rentnik vastutab täielikult kõikide kadunud esemete ja koos sõidukiga talle üle antud esemete (päraldiste), samuti sõiduki detailide ja lisavarustuse säilivuse eest. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju kannab Rentnik ulatuses, mida ei kata kindlustus (s.h. omavastutus).
 • Juhul, kui Rentnik annab Sõiduki ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta kolmanda isiku kasutusse või võimaldab sellist kasutust Sõiduki lukustamata jätmise või Sõiduki võtmete jätmisega mitte enda kontrolli all olevasse kohta, vastutab ta täielikult Rendileandjale, samuti muudele isikutele põhjustatud kahju eest ka juhul, kui kahju põhjustas kolmas isik ning on kohustatud kahju hüvitama. Kui Rentnik või Teine juht on põhjustanud kahju joobeseisundis, loetakse kahju Rentniku poolt tahtlikult põhjustatuks.
 • Kui Rentnik ei tagasta Lepingu lõppemisel Sõidukit vastavalt Lepingule, kohustub ta tasuma Rendileandja nõudmisel kogu viivitatud aja eest leppetrahvi rendipäeva tasule vastavas summas.
 • Kui Rentnik ei tagasta Rendileandjale sõiduki võtit või signalisatsioonpulti või immobilaiserit või aktivaatorit või sõiduki registreerimistunnistust, kohustub ta maksma Rendileandjale leppetrahvi vastavalt sõiduki tootjatehase ametliku esinduse hinnakirjale summas, mis kulub vastava eseme asendamiseks, kuid minimaalselt 400 (nelisada) eurot iga kaotatud või puuduva eseme või dokumendi kohta. Lisaks on Rendileandjal õigus nõuda kahju hüvitamist. Kui Rentnik ei tagasta Rendileandjale Sõidukit, sest Sõiduk on kadunud või väljunud Rentniku või Teise juhi valdusest või nende poolt maha jäetud, maksab Rentnik Rendileandjale leppetrahvi samaväärse sõiduki taassoetamiseks vajamineva rahasumma ulatuses ning on kohustatud hüvitama Rendileandjale muu kahju.
 • Kui tagastatud Sõiduk vajab Rentnikupoolsete lepingutingimuste rikkumise või kahjustumise tõttu remonti, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale remondikulud ning maksma lisaks iga remondipäeva kohta leppetrahvi summas, mis vastab rendipäeva tasule. Rikked, mis on põhjustatud ilmselt ebakvaliteetse kütuse kasutamisest, loetakse Rentniku poolt tahtlikult põhjustatuks, millega tekib Rentnikul kahju hüvitamise kohustus
 • Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil Sõiduki kasutamisel saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning muude õigusaktide rikkumiste, nende tagajärgede ja trahvide eest.
 • Rentnik on kohustatud Sõiduki kasutamisel saadud liiklus- ja parkimistrahvidest Rendileandjat koheselt informeerima.
 • Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandjale 5 (viie) tööpäeva jooksul Rendileandjalt vastava nõude saamisest kõik Sõiduki rendiperioodil saadud ja Rendileandja poolt tasutud liiklus-, parkimis- ja muud trahvid ning nende tasumisega viivitamisest või muust alusest tulenevad viivised ja intressid ning trahvide ja kulude administreerimisest tulenevad kulud vastavalt Rendileandja hinnakirjale.
 • Rentniku nõudmisel esitab Rendileandja Rentnikule koopia tasumisele kuuluvatest trahvidest ja nõuetest, mille Rendileandja on pidanud seoses Sõiduki kasutamisega rendiperioodil tasuma.
 • Lisatasude ja leppetrahvide hinnakiri
  • Trahvide administreerimine 25€
  • Kahjujuhtumite käsitlemise tasu 25€ ( liiklus ja klaasid)
  • Suitsetamine autos 200€
  • Auto tankimise tasu 30€ millele lisandub kütuse hind
  • Võtmete, dokumentide kaotamise tasu 400€
  • Sisustuse keemiline puhastus 200€

IV Rendileandja kohustused ja õigused

 • Rendileandja kohustub täitma Lepingut heas usus, andma Sõiduki Rentnikule üle Lepingus märgitud ajal ja kohas ning võtma Sõiduki Lepingu lõppemisel Rentnikult vastu.
 • Rendileandja kohustub teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust vastavalt tootjatehase nõuetele. Rendileandjal on õigus igal ajal kontrollida Sõiduki seisundit ja Rentnikupoolse korrashoiu tagamist. Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata Sõiduki asukohast.
 • Rendileandja ei hüvita Rentnikule kahju, mille põhjustas Sõiduki rike või Rendileandjast sõltumatu muu asjaolu (liiklusummik, avarii, liiklusõnnetus, loodusõnnetus, vääramatu jõu asjaolu jms) ning ei hüvita mistahes põhjusel reisi ära jäämisest, töö- või muud kohustuste täitmata jäämisest ega muust sarnasest sündmusest tulenevat kahju ega muid, nõuded, mis seonduvad Rentniku või Teise juhi ja kolmandate isiku vaheliste suhtega, jne.).
 • Kui Sõiduki rikke tekkimises puudub Rentniku süü, võib ta nõuda Rendileandjalt 10-protsendilist hinnaalandust kogu Lepingu kohase rendiperioodi eest või tagastada Sõiduk ja nõuda selle asendamist teisega.
 • Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt ette teatamata üles öelda, kui võlgnetav Rent ületab 7 (seitsme) päeva eest maksmisele kuuluva summa, samuti juhul, kui Rentniku või Teise juhi tegevusest tulenevalt võib mõistlikult arvata, et Sõidukit kasutatakse ebaseaduslikul eesmärgil või kasutusnõudeid ilmselt eirates.
 • Juhul, kui Rendileandja ütleb Lepingu punktis 49 nimetatud alusel erakorraliselt üles, on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki hiljemalt 5 (viie) tunni möödudes, arvates Rendileandja-poolsest telefoni või e-posti teel saadetud taasesitatavast teatest Rendileandja poolt määratud kohta. Vastava nõude rikkumisel kohustub Rentnik maksma Rendileandjale leppetrahvi 300 (kolmsada) eurot.

V Lõppsätted

 • Rentnik kohustub tagama, et Sõidukit kasutatakse vastavalt Eesti õigusaktidele (sh liiklusseadusele jm) ja välisriigis vastava asukohamaa õigusaktidele, Sõiduki tootjatehase kasutusjuhendile ja Lepingus sätestatud nõuetele ja kohustustele. Nimetatud kohustuse rikkumisel on Rentnik ja Teine juht, samuti Sõiduki faktiline kasutaja täies ulatuses vastutavad rikkumisega tekkinud kahjude eest (solidaarvõlgnikud) ning on kohustatud need kahjud hüvitama.
 • Rendileandjal on õigus esitada Rentnikule mistahes ajal ettepanek lepingutingimuste muutmiseks ning Rentnikul on muudatusettepanekuga mittenõustumise korral õigus Leping erakorraliselt üles öelda ning kohustus Sõiduk tagastada. Nõustumise korral vormistatakse lepingu muudatus kirjalikult ja allkirjastatakse.
 • Juhul, kui Rendileandja on sunnitud Rentnikupoolse lepingu rikkumise tõttu Sõiduki teisaldama ja Rentnik ei tagasta 3 (kolme) kalendripäeva jooksul kõiki üleandmis- vastuvõtmis aktis märgitud esemeid ja Päraldisi, on Rendileandjal õigus vahetada välja kõik Sõiduki lukud ja soovimatut kasutust piiravad süsteemid. Vastavast olukorras tekkivad kahjud jäävad Rentniku kanda.
 • Vaidlused Rendileandja ja Rentniku vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti õigusele Harju Maakohtus.
 • Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari. Leping võib olla allkirjastatud digitaalselt.
 • Rentnik kinnitab, et ta on Lepingu tingimustega tutvunud, nendest ja nende sisust aru saanud, need Rendileandjaga läbi rääkinud ja on kõigi Lepingu tingimustega nõus.