Privaatsuspoliitika

01.11.2022

Üldsätted

Privaatsuspoliitikaga määratakse põhimõtteid, mille alusel töötleb PremLux OÜ (registrikood 16562786, asukoht Narva mnt 7-403 Tallinn, tel. +372 57 705 813, epost info@premluxrent.ee, edaspidi Premlux) isikuandmeid klientidele teenuste osutamisel ja veebilehel www.premluxrent.ee.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Premlux on veebilehe www.premluxrent.ee kasutajate, klientide ning muudeasjaomaste isikute (andmesubjektide) isikuandmete vastutav töötleja.
 • Premlux töötleb isikuandmeid selleks, et osutada klientidele sõidukitelühirenditeenuseid.
 • Kliendiandmete kogumisel piirdub Premlux vähimaga, mis on vajalik töötlemiseeesmärkide täitmiseks.

Milliseid isikuandmeid Premlux töötleb

 • Sõiduki broneerija ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber,broneeringu andmed veebilehel;
 • Kliendi isikukood, vanus, sünniaeg, juhiloa andmed, digitaalallkirja andmed, foto,video kliendi poolt üle vaadatud sõidukist, kontaktandmed lepingus;
 • Teise juhi ees-ja perekonnanimi, isikukood, vanus, sünniaeg, juhiloa andmed;
 • Arve maksja pangakonto number, pangakaardi andmed, arve ja tasumise andmed;
 • Andmed kliendi, teise juhi ja kaasreisijate, sõidu teekonna kohta, kasutada antudsõiduki registreerimisnumber, mark ja mudel;
 • Veebilehe kasutaja IP-aadress;
 • Kliendi poolt renditud sõiduki teekonna ja asukoha andmed vastavalt GPS seadmenäidule.

Millisel õiguslikul alusel Premlux isikuandmeid töötleb

 • Premlux töötleb isikuandmeid isiku nõusoleku alusel.
 • Kliendi isikuandmeid töötleb Premlux rendilepingu alusel.
 • Sõiduki broneeringu tegija, teise juhi, sõiduki kaasreisijate ja veebilehe külastajateisikuandmeid töötleb Premlux oma õigusliku huvi alusel.
 • Kui isikundmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on isikul õigus nõusolektagasi võtta, teavitades sellest Premluxi e-posti aadressil info @premluxrent.ee.Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa Premlux osutada isikule teenuseid.

Premlux Premlux töötleb isikuandmeid eesmärgiga

 • Pakkuda klientidele teenuseid ning esitada rendipakkumisi.
 • Võtta vastu sõiduki broneeringuid.
 • Teostada rendilepingu haldust, kaitsta oma vara (sõidukeid) ja vältida nende sattumistohuolukorda.
 • Viia läbi renditellimuste haldust ning lahendada tellimustega seotud küsimusi.
 • Teostada veebilehe hooldust ja arendust.
 • Turustada teenuseid, dokumenteerida ärilisi tegevusi, tegeleda äririskide ja kahjudehindamisega, viia läbi äriga seotud infovahetust jms.
 • Täita riiklike kohustusi (raamatupidamise korraldamine, teabe edastamine Maksu- jaTolliametile ning muudele riigiasutustele vastavalt õigusaktidele).
 • Kaitsta oma õigustatud huve (vaidluste lahendamine).

Premlux edastab isikuandmeid

 • Riiklike kohustuste täitmiseks riiklikele registritele ja riigiasutustele;2
 • ettevõtetele, kes osutavad Premluxile teenuseid riiklike kohustuste täitmiseks (ntraamatupidamisteenuse osutamine) ja selleks, et Premlux saaks osutada klientideleteenuseid (nt serveri-, veebihooldus- ja arendusteenus, tarkvara-, müügi- jaturundusteenus jms);
 • teenuseosutajatele, õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muudelevolitatud töötlejatele;
 • Premlux ei edasta isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse Premluxi serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi võiEuroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
 • Juurdepääs isikuandmetele on PremLuxi töötajatel, kes saavad isikuandmetegatutvuda selleks, et esitada rendipakkumisi, teenindada kliente, lahendada tehnilisiküsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • PremLuxi meeskond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisiturvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

GPS seadmete kasutamine

 • Premlux kasutab sõidukitel GPS seadmeid, et jälgida sõidukite teekonda ja asukohtavara (sõidukite) ja isikute kaitse tagamiseks.
 • Premlux ei jälgi sõidukis asuvaid isikuid ega nende liikumist ega tegevusi, välja arvatudliikumine sõidukis.
 • Premlux säilitab sõiduki teekonna andmeid kuni rendilepingust tulenevate nõueteaegumistähtaja lõpuni.
 • Premlux väljastab sõiduki teekonna andmeid ainult õiguskaitse asutustele ningrentnikule kirjalikul põhjendatud taotlusel.

Isikuandmete edastamine

 • Isikuandmete edastamine www.premluxrent.ee veebilehe (andmemajutus) jakliendiandmete volitatud töötlejatele (raamatupidamisteenus jms) toimub volitatudtöötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
 • Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohasedkaitsemeetmed.

Andmesubjekti õigused

Kliendil ja muul andmesubjektil on õigus:

 • saada teavet oma isikuandmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
 • nõuda isikuandmete kasutamise lõpetamist, isikuandmete parandamist jakustutamist;
 • anda nõusolek või võtta see tagasi isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks võimuul turunduslikul eesmärgil;
 • võtta isikuandmete kaitseks ühendust andmekaitse järelvalvega või pöördudakohtusse;
 • nõuda isikuandmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjuhüvitamist;
 • nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnesautomatiseeritud andmetöötlusel.

Isikuandmete avaldamine ja säilitamine

 • Premlux ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui avaldamise kohustus eitulene seadusest.
 • Premlux säilitab isikundmeid nende kasutamise eesmärgi lõpuni, lepingu lõppemisenining pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustustetäitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused jms) kuni nõuetest tulenevaaegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamisdokumente säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

 • Premlux kustutab isikuandmed säilitamistähtaja lõppemisel.
 • Isikuandmete kustutamiseks isiku taotlusel tuleb võtta ühendust e-posti aadressilinfo@premluxrent.ee teel. Premlux vastab kustutamistaotlusele hiljemalt ühe kuujooksul.

Isikuandmete ülekandmine

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb kliendil esitada taotlus e-posti aadressile info@premluxrent.ee. Premlux vastab taotlusele ühe kuu jooksul ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Isikuandmete kasutamine otseturunduseks

 • Premlux kasutab isikuandmeid otseturunduseks nõusoleku alusel.
 • Premlux kasutab isikuandmeid teenuste ja teenuskeskkonna turunduslikuks jastatistiliseks analüüsiks (nt tüüpiline käitumine ja kasutusviis), kombineerides välistestallikatest saadud andmeid sisemiste andmetega, eesmärgiga teha kindlaks isikukasutusvajadused ning eelistused.
 • Isikul on võimalik anda nõusolek elektrooniliste, muude personaalsete, samutiprofiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda võinõusolek tagasi võtta, teatades sellest e-posti aadressil info@premluxrent.ee.Profiilianalüüsil põhinevate pakkumiste tegemine võib põhineda teenustel, mida jakuidas isik kasutab ning kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendilõigus esitada oma isikuandmete, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsitegemise suhtes igal ajal vastuväiteid teavitades sellest Premluxi e-posti aadressilinfo@premlux.ee.

Kaebused

Isikul on õigus pöörduda kaebusega isikuandmete töötlemise suhtes Premluxi poole eposti aadressil info@premluxrent.ee ning Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).

Privaatsuspoliitika muutmine

Premluxil on õigus muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudetud privaatsuspoliitika veebilehel www.premluxrent.ee.